Hva er bokettersyn?

Lesetid: 5 min

Bokettersyn er en prosess der man går gjennom og kontrollerer virksomhetens regnskap for å sikre at de er korrekte og i samsvar med gjeldende regler og standarder, på oppdrag av skatteetaten. Hensikten med kontrollen er å undersøke om skatt og avgift er riktig beregnet og betalt.

Hvordan foregår bokettersyn?

Når man får meldt bokettersyn, betyr det at en revisor vil gå gjennom bokføringen for å sjekke om den er i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Dette gjøres vanligvis av en uavhengig tredjepart, på oppdrag fra skattemyndighetene. Det første som skjer er at man vil få en melding i Altinn, der bokettersynrevisoren vil be deg svare på noen spørsmål og å levere dokumenter innen en tidsfrist.

Under bokettersynet vil bokettersynrevisoren gå gjennom bokføringen og sjekke om den er riktig og fullstendig. Dette innebærer at revisoren vil undersøke om regnskapet gir et riktig bilde av virksomhetens økonomiske stilling, resultat og likviditet.

Alle dokumenter relatert til virksomhetens økonomi, inkludert fakturaer, kvitteringer, lønnsslipper og bankkontoer vil gjennomgås. Det vil også bli undersøkt eventuelle avvik eller uregelmessigheter i regnskapet og gjort nødvendige justeringer. Noen ganger kontrolleres hele regnskapet, mens andre ganger vil bare noen punkter bli kontrollert.

Les også: Krav til oppbevaring av regnskap og regnskapsmateriale


Hva skjer om det oppdages feil eller mangler ved bokettersyn?

Hvis revisoren finner feil eller mangler i bokføringen, vil han eller hun gi deg en rapport med en oversikt over hva som må rettes opp. Du vil da måtte rette opp feilene og eventuelt revidere årsregnskapet for å sikre at det gir et riktig bilde av virksomhetens økonomiske stilling.

Dersom det oppdages manglende betalinger, blir bedriften ofte pålagt å etterbetale skatter og avgifter, betale straffeskatt eller dagsbøter.

Det er viktig å huske på at bokettersynet ikke er en straffeprosess, men et verktøy for å sikre at bokføringen din er i orden. Dersom du får meldt bokettersyn, bør du samarbeide med revisoren for å løse eventuelle problemer og sikre at bokføringen din er i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Les også: MVA-melding

Utvidet bokettersyn

Dersom noe tilsier at bedriften har gjort feil i bokettersynet, eller brutt loven kan det settes i gang et utvidet bokettersyn. Da blir man som hovedregel varslet og får avtalt et møte med kontrollør.

Kontrolløren vil da komme på arbeidsplassen til bedriften for å gjennomgå regnskapet, og det kan bes om dokumentasjon fra ti år tilbake i tid.

Andre ganger kan man også bli tatt ut til utvidet bokettersyn uten at det er mistanke om noen ulovligheter, dersom skatteetaten gjennomfører bransjekontroll hvor de sjekker forholdene i bestemte bransjer. Det kan også oppstå stikkprøver der bedrifter kan bli tatt ut til å gjennomføre utvidet bokettersyn.

Les også: Hva er en hovedbok?

Det finnes ulike typer bokettersyn, avhengig av omfanget og formålet med revisjonen. Noen eksempler på ulike typer bokettersyn inkluderer:

  • Årsregnskapsrevisjon: En revisjon av et virksomhets årsregnskap for å sikre at det gir et riktig bilde av virksomhetens økonomiske stilling og ytelse. Årsregnskapsrevisjonen er den mest vanlige formen for bokettersyn, og er ofte påkrevd av lovgivningen for større virksomheter eller virksomheter innen visse bransjer.

  • Skatterevisjon: En revisjon av en virksomhets skatteregnskap for å sikre at den har betalt riktig skatt og har oppfylt sine skattemessige forpliktelser. Skatterevisjonen kan omfatte både revisjon av virksomhetens skattemessige rapportering og av skatteforskriftene som gjelder for virksomheten.

  • Internrevisjon: En revisjon utført av en virksomhet selv, med det formål å sikre at den har et effektivt og riktig system for økonomisk håndtering og rapportering. Internrevisjonen kan være en måte for en virksomhet å sikre at den følger gjeldende regler og standarder, og at den har god kontroll på sin økonomi.

  • Spesialrevisjon: En revisjon av en spesifikk del av en virksomhets økonomi, for eksempel innkjøp eller lagerhold. Spesialrevisjonen kan utføres av en revisor eller av en virksomhet selv, og kan ha som formål å identifisere eventuelle problemer eller svakheter i en spesifikk del av virksomhetens økonomi.

  • Konsernrevisjon: En revisjon av en virksomhets konsernregnskap, som gir et bilde av hele konsernets økonomiske stilling og ytelse. Konsernrevisjonen kan omfatte revisjon av regnskapet for en eller flere virksomheter i konsernet.

Det høres kanskje skummelt ut med bokettersyn, men så lenge du følger lover og har ting på stell så er det ingen ting å være redd for!
Dersom du fører regnskapet i et regnskapsprogram, har du automatisk alt av bokføringer, bilag og rapporter samlet på étt sted, noe som gjør det enkelt når man skal sende dokumentene som etterspørres.

Les også: Hvorfor velge Systima sitt fakturaprogram

Artikkelen kan inneholde feil og mangler, og vi står ikke ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.

Effektivt og enkelt
Systima regnskap

Systima er et topp moderne fakturering-, regnskap- og lønnssystem med ambisjoner om å bli ledende i hele Norge.

Prøv Systima
Systima fakturasystem
function readingTime(querySelectorSource, querySelectorReadingTime) { const text = document.querySelector(querySelectorSource).innerText; const wpm = 225; const words = text.trim().split(/\s+/).length; const time = Math.ceil(words / wpm); document.querySelector(querySelectorReadingTime).innerText = time; } readingTime("#blog-article", "#reading-time");