Hva er kontogruppe

Lesetid: 5 min

En kontogruppe er de første to sifrene på en konto i kontoplanen. Det skal definere en gruppe med alle kontoer som har de to samme sifrene. Disse kontoene hører som oftest sammen.

Eksempel på kontogrupper

Et eksempel på kontogruppe kan være på salgskontoer. La oss bruke konto 3000 (Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig) som eksempel:

3000
3 = kontoklasse
30 = kontogruppe

Kontoklassen her er derfor 3, som er "Salgs- og driftsinntekter" som betyr at alle kontoer som starter på 3 er en salg / driftsinntekts konto.

Kontogruppen her er 30, og heter "Salgsinntekt, avgiftspliktig". Det betyr at alle kontoer i denne kontoplanen som starter på 30 handler om salgsinntekt, og er avgiftspliktig. Med avgiftspliktig menes det at det skal legges på MVA på salget.

Les også: Hva er en kontoplan

Kontogruppe vs kontoklasse

Kontoklasse er det første sifferet til en konto, mens kontoklasse er de to første sifrene i en konto. Det første sifferet definerer kategorien til kontoen, mens de to første sifrene definerer underkategorien.

Vi har laget en egen artikkel om kontoklasse

Ulike Kontogrupper

Her er en liste med de vanligste kontogruppene. Disse kontogruppene blir brukt i Systima sin kontoplan.:

 • 10 Immaterielle eiendeler o.l.

 • 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom

 • 12 Transportmidler, inventar, maskiner o.l.

 • 13 Finansielle anleggsmidler

 • 14 Varelager og forskudd til leverandører

 • 15 Kortsiktige fordringer

 • 16 Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l.

 • 17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.

 • 18 Kortsiktige finansinvesteringer

 • 19 Kontanter, bankinnskudd o.l.

 • 20 Egenkapital AS/ASA

 • 21 Avsetning for forpliktelser

 • 22 Annen langsiktig gjeld

 • 23 Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner

 • 24 Leverandørgjeld

 • 25 Betalbar skatt

 • 26 Skattetrekk og andre trekk

 • 27 Skyldige offentlige avgifter

 • 28 Utbytte

 • 29 Annen kortsiktig gjeld

 • 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig

 • 31 Salgsinntekt, avgiftsfri

 • 32 Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt

 • 33 Offentlig avgift vedrørende omsetning

 • 34 Offentlig tilskudd/refusjon

 • 35 Uopptjent inntekt

 • 36 Leieinntekt

 • 37 Provisjonsinntekt

 • 38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler

 • 39 Annen driftsrelatert inntekt

 • 40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata

 • 41 Forbruk av varer under tilvirkning

 • 42 Forbruk av ferdig tilvirkede varer

 • 43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg

 • 45 Fremmedytelse og underentreprise

 • 46 Annen varekostnad

 • 49 Annen periodisering

 • 50 Lønn til ansatte

 • 52 Fordel i arbeidsforhold

 • 53 Annen opplysningspliktig godtgjørelse

 • 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad

 • 55 Annen kostnadsgodtgjørelse

 • 56 Arbeidsgodtgjørelse til eiere o.l.

 • 57 Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft

 • 58 Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft

 • 59 Annen personalkostnad

 • 60 Av- og nedskrivning

 • 61 Frakt og transportkostnad vedrørende salg

 • 62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon

 • 63 Kostnad lokaler

 • 64 Leie maskiner, inventar, o.l.

 • 65 Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres

 • 66 Reparasjon og vedlikehold

 • 67 Fremmed tjeneste

 • 68 Kontorkostnad, trykksak o.l.

 • 69 Telefon og porto o.l.

 • 70 Kostnad transportmidler

 • 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil, o.l.

 • 72 Provisjonskostnad

 • 73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnader

 • 74 Kontingent og gave

 • 75 Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad

 • 76 Lisens- og patentkostnad

 • 77 Annen kostnad

 • 78 Tap o.l.

 • 79 Periodiseringskonto

 • 80 Finansinntekt

 • 81 Finanskostnad

 • 83 Skattekostnad på ordinært resultat

 • 84 Ekstraordinær inntekt

 • 85 Ekstraordinær kostnad

 • 86 Skattekostnad på ekstraordinært resultat

 • 88 Årsresultat

 • 89 Overføringer og disponeringer

Artikkelen kan inneholde feil og mangler, og vi står ikke ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.

Effektivt og enkelt
Systima regnskap

Systima er et topp moderne fakturering-, regnskap- og lønnssystem med ambisjoner om å bli ledende i hele Norge.

Prøv Systima
Systima fakturasystem
function readingTime(querySelectorSource, querySelectorReadingTime) { const text = document.querySelector(querySelectorSource).innerText; const wpm = 225; const words = text.trim().split(/\s+/).length; const time = Math.ceil(words / wpm); document.querySelector(querySelectorReadingTime).innerText = time; } readingTime("#blog-article", "#reading-time");